Döviz kuru: 1 USD - 2.9607₾ | 1 EUR - 3.2855₾

General conditions

LTD "EXPANDIA"nın sözleşmesinin ana koşulları (Servis ve bununla ilgili hizmetlerin yüklenmesine ilişkin şartlar)

 

Terimlerin anlamı

 1. İşgören – LTD “EXPANDIA", kayıtlı adresi Tiflis, Beşik Caddesi N4, 0108, şirket kimlik numarası - 404558055.
 2.  İşveren-  hizmet sözleşmesine dayanarak, işgörenden hizmet alan bireysel veya tüzel kişi .
 3. Sözleşme - hukuki adres verme ve bununla ilgili idari hizmetlerin verilmesi konusunda işgören ve işveren arasında uygulanmış yazılı anlaşmadır.
 4. İşverenin temsilcisi - bireysel veya tüzel kişi tarafından, şartmaneye dayanarak, vekaletnamenin varlığı durumunda işverenin adına sözleşmeyi imzalamakla yetkilendirilmiş bir kişidir.
 5. Program - Hizmetlerin sayısını ve ücretlerini öngören, işgörenin sıkı bir hizmetler listesi. Hizmet şartları, işgören ve işveren arasındaki anlaşma temelinde ulaşılır.
 6. Fiyat listesi - İşgören tarafından sunulan hizmetler fiyatları, işgörenin web sitesinde https://www.tbilisivirtualoffice.com’da da yerleştirilmiştir. İşgören fiyat listesini gerektiği gibi yenileme hakkına sahiptir.
 7. Kayıt yeri verilmesi - İşveren, girişimci sicilinde belirtmek için, işgören tarafından ona sunulan  adresleri seçebilir. Bu, işverene alanın gerçek sahipliği yetkisini vermez.
 8. Ödeme belgesi - dekont faturası işverene  PDF formatında, sözleşmede belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

Temel koşullar

 1. Servisi sağlayan kişi (işgören) alanın sahibi ve / veya bölgenin sahibinin iş ortağıdır. Alanın kiralık olması durumunda,  mal sahibinin sözleşmenin amaçları için alanını kullanmayı kabul ettiği uzun süreli bir kira sözleşmesi vardır.
 2. İşveren, faaliyeti sözleşmede belirtilen adrese kaydetme hakkına sahip olacaktır. Bu amaçla, mal sahibi rızasını beyan eder, ki onun mülkiyetinde olan yasal adres girişimcilik sicilinde şirketin kayıt adresi olarak kayıt için kullanılabilsin. İşgören, mal sahibi tarafından belirtilmiş rıza sözleşmesini imzaladıktan ve ilk ödeme yapıldıktan 15 gün içinde işverene vermekle yükümlüdür.
 3. İşgören, işverene adres verilme prosedürlerle ilgili tüm eylemleri  yürütmekle yükümlüdür.
 4. İşveren farkındadır, ki sözleşmede belirtilmiş olan adres bu adreste yerleşen alanın ve onunla ilgili göstergelerin ve / veya taşınır varlıkların elden çıkarılma hakkının dışında fiili mülkiyet hakkı verilmek söz konusu değildir.
 5. İşveren tarafından programla sağlanan hizmet seçimi hizmet alımı ve bununla ilgili idari hizmetlerin verilmesi konusunda bir sözleşme imzalanarak yapılır. Ek hizmetler verilmesi durumunda, taraflar sözlü veya yazılı olarak anlaşırlar (örneğin toplantı salonlarının kiralanması). Böyle bir zamanda, servis ücreti önceden ödenir.
 6. İşveren, sözleşmede belirtilen iletişim bilgilerine dayanarak hizmetteki yapılan değişikliklerin diğer tarafa bildirimde bulunma hakkına sahiptir. Şüphe durumunda, taraflar arasındaki son iletişimin kaynağı kullanılacaktır. Ek hizmetler talebi söz konusu olduğunda, işgören talebi hemen belirtmelidir. Ancak  ücretlerdeki değişiklikler, işveren ile yapılan bir anlaşma temelinde yapılır.
 7. İşveren  kimlik, fatura ve iletişim bilgilerinde değişiklikler yapıldığı durumunda, değişim hakkında işgöreni zamanında bilgilendirmeğe mecburdur, çünkü belirtilen değişiklikler hizmeti ve bununla ilgili sorunları etkileyebilir. Eğer işveren zamanında bir bildirim yapmazsa, işgören hizmeti durdurmaya veya hizmetin eksiksiz teslimatı hakkına sahiptir.
 8. İşveren işgörene değişikliklerle ilgili bilgileri yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. İşverenin yanlış veya eski bir bilgi vermesi durumunda, işgörenin yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. İşgören bilgileri aldıktan sonra en geç 30 gün içinde değişiklik yapacaktır.
 9. İşgören hizmetin uygulanmasını kısmen veya tamamen bozabilecek durumları işverene önceden bildirmekle yükümlüdür. Belirtilen bu bilgi e-posta ile gönderilmektedir.
 10. İşgören vakitlice,  hizmet eksikliği, hizmetin uygulanılmaması, kısmen uygulanması veya hizmetin durdurulması hakkında bilgileri yazılı olarak işvereni bilgilendirmeğe yükümlüdür. İşgören  5 gün içinde herhangi bir eksikliğin giderilmesine mecburdur, eğer bu eksiklik objektif bur durumdan dolayı değilse.
 11. 10-uncu maddede belirtilen uyarılar kararlaştırılan fiyat ve şartları etkilemez. İşveren, sözleşmede yer almayan taleplerde bulunma yetkisine sahip değildir. İşverenin, işgören tarafından teslimat sırasında verdiği hasar veya hizmetin yanlış teslim edilmesi nedeniyle tazminat talebinde bulunma hakkı vardır. Böyle bir durumda, tazminat miktarı 50 Lari’den (elli Lari) fazla olmamalıdır.
 12. Verilen hizmetin miktar değişimi standart miktarı kaydedildikten bu dönemin sonuna kadar yapılabilir. Belirtilen bu süreç tüm servisle yararlanan için bir ay takvimidir.
  1. Posta kutusu servisinin kullanımı sırasında işgören işveren tarafından tarafından alınan mesaj limitini 100 adet / ay olarak bildirme hakkına sahiptir. Ancak işgören, işvereni başka bir bilgi hakkında bilgilendirmek zorunda değildir. Bu durumda daha yüksek standart bir servis kullanmak mümkündür.
  2. Bir telefon hattı servisinin kullanılması durumunda, işgören tarafından teklif edilen / satın alınan paketlerden 30 çağrı / ay arayla yapılan marjinal seviye çağrıları için daha büyük bir işveren hizmetleri paketi talep etme hakkı vardır.
 13. İşveren işgörene işveren tarafından sağlanan verileri, servis veya pazarlama amacı için, toplama ve kullanma hakkını veriyor. İşgören işverenin Gürcistan Yasası'na göre Kişisel Verilerin Korunması konusunda dış kaynak sağlayıcısına kişisel bilgi vermemekle yükümlüdür. İşgören işverenin bilgilerini kendi alt yüklenicilerini, müşterilere veya müşteri grubuna ve devlet yetkililerine vermekte serbesttir. Bilgiler işverenin rızası temelinde verilir.
 14. İşgören, işverenin ihtiyaçları ile bağlantılı olarak, işverenin veya temsilcisinin kimlik belgesinin veya pasaportun bir kopyasını almaya ve muhafaza etmeye yetkilidir. Kopya, dokunulmazdır ve yalnızca işgören tarafından kimliklendirme amaçlarla uygulanabilir.

İşgörenin yükümlülükleri

 1. Hizmet vermenin yanı sıra, işgören, sözleşmeyle ulaşılan anlaşmaya uygun olarak müşteriye herhangi bir mesaj almak ve göndermekle yükümlüdür.
 2. İşgören, işverenle kararlaştırılmadığı takdirde ek tazminat ödenmesine neden olabilecek bir mesaj almakla yükümlü değildir. İşgören, 5 kg, 45 sm veya 0,03 metreküpleri aşan ve / veya yasaklanmış ürünler, parfümler veya hayvanlar teşkil eden paketleri almayacaktır. Parselin belirtilen önlemleri aşması durumunda (örneğin toplam hacmi 160 cm veya 5 kg'ı aşarsa) ya da yasadışı olarak değerlendirirse, işgören herhangi bir ürünü iade etme veya posta göndermeyi reddetme hakkına sahiptir. İşgören işveren tarafından gönderilen postayı taşıyan kişiden kimlik kartını göstermesi talebilnde bulunma yetkisine sahiptir.
 3. İşveren, kayıtlı postaya Gürcistan, Tiflis, Beşik Caddesi N4 adresinden ulaşılabileceğini beyan eder.
 4. Gürcistan Postasının kullanılması durumunda, işgören 1 kg'dan daha fazla ağırlık göndermek zorunda değildir.
 5. İşverene kişisel bir telefon numarası ve operatör tahsis edilmesi durumunda, işgören aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:
  1. İşverenin isteği durumunda, sözleşmeye göre, mevcut numaralardan seçtiği telefon numarasını vermelidir.
  2. Operatör gelen çağrıları belirtilen numaraya cevaplayacaktır.
 6. Bir telefon numarası ve bir asistan servisini kullanırken, arama gizli numaradan gizlenmişse, aramayı istemciye çevirmek mümkün değildir.
 7. Eğer işveren postayı belirtilen adrese yönlendirerek  iletmeyi talep ederse, fiyat LTD "EXPANDIA"un mevcut fiyatına göre belirlenir.

İşverenin  yükümlülükleri

 1. İşveren sözleşmenin hüküm ve koşullarına uygun olarak ödemeği belirtilen vade tarihinde ödeme yükümlülüğündedir.
 2. İşveren, program dahilinde işgörene verilen telefon numarasını reklam amaçlı olarak kullanamaz.

Ödeme koşulları

 1. İşveren, kendisi tarafından seçilen program ücretini, hizmet sözleşmesi hükümlerine veya kendisine ilişkin idari hizmetlerin veya diğer yazılı anlaşmaların hükümlerine uygun olarak ödemekle yükümlüdür.
 2. İşgören, müşteriye gönderilen dekont faturasına göre ücreti alır. Kayıt yeri için ödeme, bir önceki ayın 10'unda ödenir. Tarafların belirli bir anlaşması bulunmuyorsa, ödeme, hizmet teslimi ve ilgili hizmetler için bir sözleşme imzalandığı tarihten itibaren hesaplanan üç aylık bir ücret (90 gün) veya cari yılın (365 gün) ödemeleri için ödenir. İlk ödeme sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılır.
 3. Ödeme, ödeme yapan kişinin hesabının icracı hesabına transfer edildiği gün ya da ödeme yapan kişinin merkez ofisinde nakit olarak ya da herhangi şubesinde ödeneceği gün için ödenmiş sayılacaktır. İşverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, sözleşmenin, ücretin tamamı ödenene kadar her bir geciktirilmiş günün% 0,25'ini ödemesi öngörülmektedir.
 4. İşgören işverene e-postayla ilk mesajı gönderiyor. İkinci hatırlatma, taahhütlü bir mektup ile gönderilir ve bu durumda, işgören, ücretin ödenmesi için ücretin ödenmesini işverenin 15 Lari tutarında tutar. Avukatlık masraflarını (bir defalık 30 Lari) dikkate alarak, işgören bildirimleri yasal hizmete gönderilir. Böyle bir durumda taraflar anlaşmazlığı çözüm yoluyla Gürcistan mevzuatına uygun şekilde çözmeye çalışacaklardır.
 5. İşverenin aldığı hizmet için ücretleri ödememesi durumunda, işgören, varolan sözleşmeye dayanarak, hizmeti feshetme hakkına sahiptir, bu da varolan verileri kayıtlı olan adresten silme ve postanın feshedilmesini sağlar. İşgören, işvereni hiçbir hizmetin verilmeyecek bir “etkin olmayan kişi” olarak değerlendirecektir. Eğer ödeme koşulu sözleşmeye uygun olmayan şekilde anlaşılmış ise, bu istisna bir durum olarak belirtilmiştir. Hizmet sunumunun kısıtlanması veya feshedilmesi, işvereni ücreti ödeme yükümlülüğünden muaf tutmaz. Ayrıca, işverenin tazminat talep etme hakkı yoktur.
 6. İşveren, faaliyetin uygulandığı kayıtlı adresi veya yeri, sözleşmenin feshi ile ilgili veya sözleşmenin sona ermesinden sonraki 15 gün içinde yapılacak değişikliklerle ilgili olarak Girişimcilik Sicili ve Gelir Servisi veya başka tüm devlet organlarına bilgi vermekle yükümlüdür. İşveren yukarıda belirtilen eylemi yerine getirmezse, ilerideki tüm yasal sonuçları dikkate alarak, işgören (veya sahibi) tarafından gerçekleştirilecektir.
 7. İşverenn bir tüzel kişiyse ve sözleşmenin taahhüt ettiği yükümlülükleri iyi niyetle ve zamanında yerine getirmiyorsa, tüzük tarafından öngörülen imza sahibi (veya vekaletname verilmiş bir kişi), sözleşmeye dayalı olarak borçlunun borcunu işgörene tam olarak ödemek için bireysel bir kişi olarak hareket etmekle yükümlüdür.
 8. Raporda yapılan hatalar 30 gün içinde düzeltmeler yapılabilir, aksi takdirde İşveren, işgörene belirtilen miktarı ödemeyi kabul eder ve bunu uygulamaya mecbur olur.
 9. İşveren, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya temel şartların ihlali durumunda, işgröene verilen zararı tazmin etmekle yükümlüdür (hem fiili hem de kabul edilemez faydalar).

Hizmetlerin verilmesi ve onunla ilgili idari hizmetlerin sözleşmesinin değiştirilmesi veya feshedilmesi

 1. Anlaşma, Tarafların imzasından itibaren yürürlüğe girecektir.
 2. Sözleşme, belirli bir süre için satılabilir, (sözleşmeyle aksi belirtilmedikçe) tüm durumlar için en az bir yıl boyunca.
 3. Sözleşme şartlarına uygun olmayan bir anlaşma sadece yazılı olarak sonuçlandırılabilir.
 4. Temel koşullar, işgören ve işveren arasındaki sözleşme ilişkisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşmenin ana şartları ile sözleşmesi arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, yazılı sözleşme hakim olan güce sahiptir.
 5. Hizmetlerin verilmesi, sözleşme yürürlüktee olduğu müddetçe gerçekleştirilir. Hizmetler in verilmesi iptal edilebilir:
  1. Hizmet vermeyi engelleyebilecek objektif, işgörenden bağımsız şartlar nedenlerden dolayı; 
  2. Sözleşmenin askıya alınması durumunda (Madde 28) veya feshedilmesinde (Madde 38).
 6. İşgören, sözleşmeyi önemli ölçüde ihlal etmesi durumunda hizmeti feshetme ve sözleşmeden ayrılma hakkına sahiptir. İşverenin maddi ihlali aşağıdakilerdir:
  1. İşveren tarafından 30 gün içinde ödeme yapılmaması;
  2. Anlaşmanın öngördüğü koşulların ve / veya ihmalkarlığın esas ihlali;
  3. Anlaşma tarafından sağlanmayan hizmetlerin sağlanması.
 7. Sözleşmenin feshi, karşılıklı mutabakata dayanabilir.
 8. Taraflardan herhangi biri, gerekçelerini belirtmeksizin yazılı başvuruya dayalı olarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bildirimin süresi üç aydır. Hesaplama, tarafın sözleşmenin feshi hakkında bir bildirim gönderdikleri ayın ilk günü başlar. Bu durumda, LTD "EXPANDIA" nin adresi: Besik sokak N4, 0108. Eğer indirimli ücretin ödenmesi yapıldıysa (12 veya 24 aylık ödeme), sözleşme sonuna kadar feshedilemez.
 9. Sözleşmenin tamamlanmasından sonra, toplamın fazla ödenmesi halinde, işgören, hizmet için avans ödemesini iade etmek zorunda değildir. Böyle bir durumda, taraflar fazladan ödemelerin ödenmesinin gecikeceğini ve "ek bir hizmet sunumu süresi" olacağına anlaşabilirler. Ceza, geri ödeme şeklinde geri ödenen para miktarı ile ödenecektir.

Ek hükümler

 1. Sözleşme süresinin sona ermesi ya da sözleşmenin feshi sona erdikten sonra, işveren (günlük ortalama 1/365 yıllık vergi) adres kaydı kullanımı için  harcanan masrafları  (Kamu Siciline kayıttan önce) ödemekle yükümlüdür. Bu anlaşma, sözleşmenin sona ermesi veya fesih tarihinden itibaren on beş gün içinde faaliyet gösterecektir. Bu sürenin sona ermesinden sonra, kayıtlı adresin isteyerek kullanımı için işveren günde 10 Lari ceza ücreti ödeyecektir.
 2. Sözleşmenin feshi yada sona erme durumunda, taraflar anlaşıyorlar, ki işgören işverene ait, imza ile onaylanması gereken kayıtlı posta paketler ve parseller dışında tüm postaları   toplamakla yükümlüdür. Belirtilmiş olan bu postaların teslimatı, altı ay içinde, işgörenin adrsinde Tbilisi, Besiki caddesi 4, 0108'de alınabilir. Yukarıda belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, herhangi bir yazışma bir belgesel prosedürüyle yok edilecektir.
 3. İşveren  herhangi bir kayıtlı postanın alınmasıyla ilgili işgöreni 3 gün içinde bildireceğini teyit eder. Eğer işgören postayı yedi iş günü içinde göndermezse, teslim alınmamış olarak kabul edilecektir.

Son hükümler

 1. Anlaşmazlık bir çözüm yoluyla çözülemezse, işgören ve işveren, işgörenin kayıt yerine göre yerel mahkemeye başvurmaya anlaşırlar.
 2. Bu sözleşmede öngörülen temel şartlar, sözleşme ile aksi belirtilmedikçe, igören ve işveren arasında imzalanan sözlü veya yazılı anlaşmaları tamamen değiştirir.
 3. Sözleşmeyi imzalayarak işveren, sözleşmede yer alan temel şartları tanımış olduğunu beyan eder. Temel şartlar ve hükümler web sayfada da mevcuttur.  https://www.tbilisivirtualoffice.com/-term-and-conditions.

 

Temel şartlar ve hükümler 1 Şubat 2017'den itibaren geçerlidir.

şirketler için premium site
Haftada 7 gün
boyunca ziyaret edebilirsiniz

Besiki 4
Tbilisi, Georgia

  (+995) 558 800 007

PREMIUM SITE FOR COMPANIES
YOU CAN VISIT
7 DAYS IN THE WEEK

Besiki Business Center, Besiki 4
Tbilisi, Georgia

  (+995) 558 800 007
Positive SSL